RESOURCES

NGUỒN TÀI LIỆU CX TỪ FILUM

BLOG

Những khái niệm cơ bản xây dựng chân dung khách hàng

EBOOK

Khung nền tảng Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Tìm hiểu về khung Quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng và cách xây dựng chiến lược CX tại doanh nghiệp.

Blog SURVEY EXPERIENCE DESIGN
Lỗi thiên vị trong phiếu khảo sát. Những lưu ý cho doanh nghiệp
Blog SURVEY EXPERIENCE DESIGN
Thứ tự câu hỏi - Từ khảo sát thành câu chuyện
Blog CUSTOMER RESEARCH
Cẩm nang nghiên cứu khách hàng 2023 dành cho doanh nghiệp
Blog CUSTOMER EXPERIENCE
Đánh giá hiệu quả trải nghiệm khách hàng bằng ROI
Blog CUSTOMER EXPERIENCE
Năm cấp độ trưởng thành trong trải nghiệm khách hàng
Blog CUSTOMER EXPERIENCE
7-Eleven: Thành công từ phản hồi khách hàng
Blog VOICE OF CUSTOMER
Thu thập phản hồi để xây dựng hành trình khách hàng liền mạch
BLOG CUSTOMER RESEARCH
Dữ liệu định lượng vs dữ liệu định tính Hiểu sao cho đúng
Filum CX Platform

Nền tảng quản trị trải nghiệm toàn diện với GenAI